Op het
vierde niveau van de participatieladder, het coproduceren, is de gebruiker een
echte samenwerkingspartner. De gebruiker en de zorgverlener stellen in
onderling overleg een agenda op en zoeken samen naar oplossingen waar alle
partijen zich kunnen in vinden. Een belangrijk verschil met de voorgaande
niveaus is dat de zorgverlener zich vanaf dit niveau wel verbindt aan de
uitkomsten van de gesprekken, of anders gezegd: de gebruiker is vanaf dit
niveau een evenwaardige partner.