Blog Image

Werkboek Gebruikersparticipatie

Werkboek Gebruikersparticipatie

Het werkboek gebruikersparticipatie biedt goede voorbeelden op de zes participatieniveaus wilt de lezer veel 'goesting' doen krijgen om zelf actief aan de slag te gaan rond participatie. We hoorden ook nog veel vragen over en bedenkingen bij het actief van start gaan met gebruikersparticipatie. We willen daarom de dialoog online voortzetten op de blog met alle bezoekers van deze website. Er staan blog-berichten op elk participatieniveau.

ervaringsdeskundigen

Co-produceren Posted on Thu, February 06, 2014 10:25:09

In het
zorg- en welzijnslandschap wordt de meerwaarde van het samenwerken met en het
inschakelen van ervaringsdeskundigen
steeds meer erkend: de effectiviteit van en de tevredenheid over de
hulpverlening verbeteren en de sensitiviteit van zorginstellingen voor de noden
van hun gebruikers verhoogt waardoor de gebruiker-gestuurde aanpak groeit. De
kennis van ervaringsdeskundigen is aanvullend op de kennis van de professionele
hulpverleners. De verschillende initiatieven die zorg- en welzijnsdiensten
nemen om ervaringsdeskundigen actief in hun werking in te schakelen zijn dan
ook voorbeelden van participatie op het niveau van coproduceren.klein maar ‘groots’

Co-produceren Posted on Thu, February 06, 2014 10:23:11

In de
literatuur over gebruikersparticipatie in de zorg- en welzijnssector zijn er
weinig voorbeelden van methodieken op dit niveau terug te vinden. Meer nog, dit
niveau van participeren wordt vaak niet opgenomen in de participatieladder.
Mogelijke verklaringen hiervoor zijn enerzijds het feit dat het niveau
“coproduceren” zeer dicht aanleunt bij het eerstvolgende niveau “meebeslissen”.
Hoewel verschillende methodieken misschien als primaire doelstelling het
coproduceren hebben, situeert het effect van deze methodieken zich toch vaak op
het hogere niveau van meebeslissen zodat ze bij dit hogere niveau ingedeeld
worden. Anderzijds is het ook mogelijk dat het begrip coproduceren, en de
invulling die eraan gegeven wordt, te hoge verwachtingen creëert over het te
bereiken resultaat van deze coproductie. Hierbij is het dan belangrijk op te
merken dat coproduceren om ‘op het eerste gezicht’ kleine samenwerkingsverbanden
kan gaan, die evenwel, ingebed in een visie rond participatie, een wezenlijk
verschil uitmaken en dus zeker ook ‘groots’ kunnen genoemd worden.échte samenwerking

Co-produceren Posted on Thu, February 06, 2014 10:21:12

Op het
vierde niveau van de participatieladder, het coproduceren, is de gebruiker een
echte samenwerkingspartner. De gebruiker en de zorgverlener stellen in
onderling overleg een agenda op en zoeken samen naar oplossingen waar alle
partijen zich kunnen in vinden. Een belangrijk verschil met de voorgaande
niveaus is dat de zorgverlener zich vanaf dit niveau wel verbindt aan de
uitkomsten van de gesprekken, of anders gezegd: de gebruiker is vanaf dit
niveau een evenwaardige partner.